Page 11 - กึ่งศตวรรษ KU27
P. 11

สุดท้ายผมภูมิใจในเกษตร รุ่น ๒๗ ทุกคนที่ประสบความส�าเร็จจนถึงวันนี้ และคิดว่าชีวิต

         ในอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ และในรั้วสีเขียวเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆ ส่วนที่ท�าให้ทุกคนประสบ
         ความส�าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน จนรับราชการเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ระดับสูง เป็นถึงรัฐมนตรี

         ก็มี เป็นผู้แทนของประชาชนก็มี เป็นเจ้าของธุรกิจก็มี รวมถึงเป็นครู-อาจารย์ ถึงระดับผู้ทรงคุณวุฒิ

         ระดับสูงมากมาย


            ขอทุกคนจงคงความรัก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยเหลือกันและกัน และ
         สงเคราะห์ช่วยเหลือสังคม ดังปรากฎชัดเจนในงานวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และขอให้ทุกคน

         รวมทั้งครอบครัว จงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิตจะหาไม่


                                     รักและคิดถึงทุกคน
                                     เล็ก สุวรรณธาดา
                             อดีตผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา

                                ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                                    กระทรวงศึกษาธิการ
                                    โทร. ๐๘๑ ๓๗๕ ๕๐๔๗

                                            กึ่งศตวรรษ KU 27   9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16