Page 12 - กึ่งศตวรรษ KU27
P. 12

ถึง น้องๆ KU 27 ทุกท่าน

           เวลา ๕๐ ปี ครึ่งศตวรรษนี่จริงๆ แล้วมันนานมากๆ เลย

       นานมากพอที่พี่ไม่สามารถจะจ�า Freshy ได้แม้แต่คนเดียว

       ก็มีหลายท่านที่เคยมีภารกิจ การงานร่วมกัน คุ้นเคยกัน แต่ก็ไม่รู้ว่า
       เป็นน้อง Freshy จน พลเวท สื่อสารมา จึงได้ทราบ น้องๆ เรา

       หลายท่านประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับใช้ชาติบ้านเมือง เป็นความภาคภูมิใจของ

       ครอบครัว รุ่นและสถาบัน ส่วนที่แม้นานแสนนานก็ไม่เคยลืม คือ บรรยากาศในวันที่มีแข่งรักบี้
       ระหว่างมหาวิทยาลัย จ�าได้ถึงพิธีตัดไม้ข่มนาม โดย ไชยบูลย์ สุทธิผล ในบางเขนบรรยากาศการเชียร์

       ในสนามแข่ง เกษตรเราภูมิใจในสัญลักษณ์มือบอกชื่อเพลงเชียร์ที่จะร้อง ไม่ต้องยกป้ายเหมือน

       สถาบันอื่น เราสนุกสนานไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ทุกคนจะไม่ลืมบรรยากาศในอาคารเทพศาสตร์สถิตย์
       ในตอนซ้อมเพลงเชียร์ น้องๆ ทุกคนจะรู้สึกซาบซึ้งด้วยบรรยากาศอันชื่นมื่นในวันถอดหมวกเขียว

       รู้ซึ้งถึงความรักห่วงใยที่เรามีต่อกัน เราอยู่ร่วมหอกัน กินข้าวหม้อเดียวกัน (หม้อเจ๊เล็ก) เพียงหนึ่งปี

       ที่อยู่ด้วยกัน แต่ความสัมพันธ์ ความผูกพันของเลือดสีเขียวไม่เคยจืดจาง


           อายุเฉลี่ยของ KU 23 อยู่ที่ ๗๒-๗๓ ปี เฉลี่ยของรุ่น ๒๗ ก็น่าจะอยู่ที่ ๖๘-๖๙ ปี ด้วยอายุ
       พวกเราขนาดนี้ น่าจะแก่เท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับนาฬิกาชีวิตที่เดินเร็วหรือช้าต่างกัน และการดูแล

       สุขภาพ รุ่น ๒๓ ก็ด่วนจากไปหลายสิบคน พวกเรายังอยู่ก็ขอให้ดูแลสุขภาพ อย่าปล่อยให้เป็นภาระ

       ของลูกหลานต้องมาดูแลมาก ขอให้อยู่ดีกินอร่อยทุกๆ คน


                                  ด้วยความรักและผูกพัน


                                  (นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์)

                                     ประธานเชียร์

                                   ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

      10  กึ่งศตวรรษ KU 27
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17