Page 13 - กึ่งศตวรรษ KU27
P. 13

ความทรงจ�า

            ไม่น่าเชื่อว่า ๕๐ ปี ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว นึกถึงวันแรกที่พี่ใหม่

         และน้องใหม่ได้มาพบกันเป็นครั้งแรก พี่ใหม่ก็คือ พวกพี่ๆ KU 23 และ
         น้องใหม่ก็คือ น้องๆ KU 27 พี่ใหม่ก็พยายามท�าตัวให้ขึงขัง ดุๆ หน่อย ตามที่เราเคยเห็นพี่ๆ เขาปฏิบัติ

         กับเรามาก่อน น้องใหม่ก็พยายามท�าตัวให้เรียบร้อย ไม่สะดุดตาพวกพี่ๆ


            ความประทับใจที่มีกับรุ่นน้องๆ รุ่นนี้ ก็คือ ความร่วมมือของน้องๆ ที่ท�าตามที่พี่ๆ เขาบอก

         ไม่ว่าจะให้วิ่ง เดินเร็วๆ ร้องเพลงซ�้าแล้วซ�้าอีก หรือยืนนานๆ เท่าที่พี่จ�าได้ ก็คือ ไม่มีใครพยายาม
         ก่อความหนักใจให้พวกพี่ๆ เลย ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณน้องๆ มาในที่นี้ด้วยค่ะ


            ที่จริงธรรมเนียมที่พี่ปฏิบัติกับน้องๆ นั้น ก็เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยมี

         จุดประสงค์ว่า เมื่อน้องๆ ได้รับความกดดันจากพี่ๆ ก็จะรวมตัวและเกาะกลุ่มกัน ถ้าน้องๆ สังเกต

         ก็จะเห็นว่า พี่ๆ รุ่นไหนดุหน่อย น้องๆ ก็จะรวมตัวและสามัคคีกันมาก และความผูกพันเหล่านี้
         จึงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน


            พี่และเพื่อนๆ มีความภูมิใจที่เราได้มาดูแลน้องๆ KU 27 เมื่อได้เข้ามาอยู่ในรั้วสีเขียวด้วยกัน

         และได้รับความร่วมมือปฏิบัติตามธรรมเนียมที่เราได้รับการถ่ายทอดมาจากพี่ๆ รุ่นก่อนเรา ขอขอบคุณ

         ที่น้องๆ ยังนึกถึงพวกพี่ๆ และเชิญเราให้เรามาร่วมฉลองในงานครบรอบ ๕๐ ปี ของน้องๆ KU 27 ค่ะ

                                       จากพี่ KU 23
                                 แววไว (รัตนสาขา) เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

                                            กึ่งศตวรรษ KU 27   11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18