Page 4 - กึ่งศตวรรษ KU27
P. 4

กว่าจะมาถึงวันนี้           ตั้งแต่ ปี ๒๕๑๐ ที่พวกเราได้เป็นเพื่อนกัน นับเวลาได้ ๕๐ ปี เราก็ได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับสมัยเรียน
       มัธยมซึ่งต้องมีหัวหน้าห้อง พอเข้าเรียนมหาวิทยาลัย เราก็มีผู้แเทนรุ่น ผู้แทนคณะ เราได้ผู้แทนรุ่น

       ปี ๑ คือ ชัยยันต์ สมบูรณสิน หลายคนคงอิจฉา ชัยยันต์ ที่มีโอกาสได้โชว์ตัวบ่อยๆ ในหลายๆ วาระ

       (รู้อย่างนี้คงสมัครแข่งกันแล้ว) พอขึ้น ปี ๒ เราได้ ผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นผู้แทน
       เป็นจุดเริ่มต้นให้ ผดุงศักดิ์ ก้าวขึ้นสู่นายกองค์การนิสิต ตอนเรียน ปี ๔ ผู้แทนรุ่น ปี ๓ คือ

       ประสาท วิสูญ แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ฯ เรียนจบแล้วไปอยู่สหรัฐอเมริกาและเสียชีวิตแล้ว พอขึ้น

       ปี ๔ ได้ สมชาติ ศักดิ์พิทักษ์ เป็นผู้แทน ปี ๔ และอีกหลายๆ คน ได้ท�าหน้าที่ในองค์การนิสิต เช่น

       ผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นนายกองค์การนิสิต เดชอนันต์ ถึงแสง (เสียชีวิต) ประธาน
       ปกครอง เกียรติศักดิ์ ตันฑสันติสกุล อตร.พวงทอง พลภักดี (บุญทรง) ประธานชุมนุมนิสิตหญิง

       อรพินท์ ปานนาค (พงษ์ภักดี) อตร. (เสียชีวิต)


           เมื่อจบการศึกษา พวกเราได้จัดฉลองปริญญากันที่สวนลุมพินี และจัดท�าหนังสือบัณฑิต

       โดยร่วมมือกันหลายๆ คน หัวแรงใหญ่ คือ วินิจ ชวนใช้ ซึ่งจบมาก็เริ่มท�างานในมหาวิทยาลัย มีเงินเหลือ
       จากการจัดท�าหนังสือบัณฑิตและจัดงานฉลองปริญญา เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมรุ่นส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่ง

       ได้มอบให้เป็น กองทุนการศึกษา ชื่อ “กองทุนบัณฑิตเกษตร รุ่น ๒๗” จ�าตัวเลขไม่ชัด ไม่น้อยกว่า

       ๒๐๐,๐๐๐ บาท ส�าหรับมอบเป็นทุนการศึกษาให้นิสิตยากจน แต่เรียนดี ปีละ ๑ ทุน มาโดยตลอด
       โดยใช้ดอกผล ซึ่งในระยะนั้น ดอกเบี้ยสูงพอที่จะน�าดอกเบี้ยมาเป็นทุนได้ จนกระทั่งถึงประมาณ

       ปี ๒๕๕๔ ดอกผลน้อย ไม่เพียงพอ อรอนงค์ นัยวิกุล ก็ได้สมทบให้จนสุดท้ายก็ได้ใช้เงินต้น มอบให้

       เป็นทุนจนหมดสิ้นไป เป็นอันจบ กองทุนบัณฑิตเกษตร รุ่น ๒๗ เรามีผู้แทนนิสิตเก่าเกษตร รุ่น ๒๗
       หลายๆ คน ผลัดกันเป็นคนละ ๒ ปี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและจัดสังสรรค์รุ่น

       ต่อมาเรียกให้เท่ๆ หน่อย ประธานรุ่นก็แล้วกัน ผมมีโอกาสได้สังสรรค์รุ่นทุกปี ไม่เคยขาด และจะมี

       การชุมนุมกันอีกครั้ง หลังหอประชุมในวัน Home Coming Day


           ส�าหรับชื่อประธานรุ่น เนื่องจากพวกเรามีประธานรุ่นมาก หลายคน และไม่ได้บันทึกไว้ ขอลง
       เฉพาะผู้ที่จ�าได้ ขาดผู้ใดไปขออภัยด้วย เริ่มด้วย วินิจ ชวนใช้ วิรุฬ ป้อมทอง ชัชรี นฤทุม พิกุล พูลสุข

       ศิริพงษ์ คุ้มภัย วิชา ธิติประเสริฐ วิเชียร ณ รังษี (เสียชีวิต) เกษม ทองปาน สมชาติ ศักดิ์พิทักษ์

       ชัยประสิทธิ์ พงษาเกษตร ไพบูลย์ ทั่วรอบ อุดม อมรวัฒนา ในสมัยนั้น ปี ๒๕๓๙ ได้ผ่านพ้นรั้ว

       มหาวิทยาลัยมาเป็นเวลา ๒๕ ปี ได้มีการจัดท�าท�าเนียบรุ่น โดยมี กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ เป็นหัวเรี่ยว
       หัวแรงส�าคัญ พวกเราเคยจัดสังสรรค์รุ่นในสมัย ศักดิ์ชาย สมศิริ เป็นประธานรุ่น จัดที่โรงแรมรามา

       การ์เดนส์ มีคนมามากถึง ๓๘๐ คน ต่อจากนั้นก็เป็น สุชาติ สังข์เกษม ซึ่งเติบโตในบริษัท ภัทรประกันภัย

       จ�ากัด (มหาชน) พวกเราท�างานรับราชการ เริ่มเติบโตขึ้นระดับบริหาร วิศาล ไมตรียืนยง (เสียชีวิต)


      2  กึ่งศตวรรษ KU 27
   1   2   3   4   5   6   7   8   9