Page 5 - กึ่งศตวรรษ KU27
P. 5

ผู้ยิ่งใหญ่จากกรมชลประทาน รับหน้าที่ประธาน เราจัดสังสรรค์กันที่โรงแรมเซ็นทรัล (เซ็นทารา

         แกรนด์ ปัจจุบัน) เพราะ วิศาล เข้าเรียน วปอ. รุ่นเดียวกับเจ้าของเซ็นทรัล ปีนั้นเราจัดฉลอง
         สายสะพายให้กับวิศาลด้วยความที่พวกเรายังไม่มีใครได้รับสายสะพาย จึงเรียกผิด ความจริงไม่ใช่

         วิศาลมาแถลงไข จึงทราบความจริงว่า เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตติยจุลจอมเกล้า


            มีสตรีอาสาเข้ามาเป็นประธานรุ่น พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล เป็นคนแรกและคนเดียวของรุ่น ๒๗

         แต่ต่อไปอาจมีคนที่ ๒ และ ๓ ต่อไปนะครับ ต่อนี้ไปความทรงจ�าของผมคงจะจ�าอะไรได้ดีขึ้น นับแต่
         ไพศาล กุวลัยรัตน์ ซึ่งเติบโตเป็นอธิบดีคนแรกของรุ่น ในต�าแหน่งเลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน

         เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พวกเรามีการสังสรรค์กันบ่อยๆ เกือบทุกเดือน ณ ริมสระน�้าบ้านจอมพล

         สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถนนประดิพัทธ์ ซึ่งเป็นที่ท�างานส่วนหนึ่งของ ส.ป.ก. ชนินทร์ บัวประเสริฐ ผู้ว่าราชการ

         จังหวัดลพบุรี ขณะนั้นรับหน้าที่ต่อ มีการจัดสังสรรค์กันที่กรมยุทธโยธาทหารบก สามแยกเกษตร

            ๒ ปี ต่อมา บัณฑูร สุภัควณิช ขณะด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

         มาท�าหน้าที่ พวกเราเริ่มเกษียณอายุ มีการจัดเลี้ยงเกษียณและสังสรรค์รุ่นด้วย มอบของที่ระลึกเป็น

         พระพุทธโสธร ให้แก่ผู้เกษียณ รุ่นนั้นที่เกษียณในปี ๒๕๕๐ ที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) บัณฑูร มีภารกิจมาก ไม่ค่อยมีเวลา ได้ รุจา อรุณบรรเจิดกุล และผม
         ช่วยด�าเนินการแทน มีการจัดท่องเที่ยวเขาใหญ่ ซึ่งได้รับบริการอย่างดีเยี่ยมจากเพื่อนที่เป็นหัวหน้า

         อุทยานเขาใหญ่ ประวัติ โวหารดี ที่มีความช�านาญเรื่องช้างผสมพันธุ์ ได้บรรยายสรุปให้เพื่อนๆ ฟัง

         หัวเราะกันท้องแข็งทีเดียว มีเพื่อนบางคนเดินทางโดยเครื่องบินไปร่วมสังสรรค์ ธานี วิริยะรัตนพร
         ขณะนั้น เป็นผู้อ�านวยการส�านักอุทยานแห่งชาติควบกับส�านักการบินของกระทรวงทรัพย์ฯ ได้ใช้

         เครื่องบินที่มี พ.ท.นิทัศน์ พ.ประสิทธิ์ เป็นนักบิน บินไปร่วมงาน สุดเท่เลย พวกเรามีโอกาสได้ถ่ายรูป

         กับท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่พาครอบครัวไปพักผ่อนด้วย


            การที่ผมได้ช่วยงานและร่วมงานของรุ่นมาโดยตลอด เพื่อส่วนรวมผมจึงรับหน้าที่ประธานรุ่น
         ต่อจาก บัณฑูร มีโอกาสได้จัดงานแสดงความยินดีกับเพื่อนๆ ที่ได้รับต�าแหน่งระดับสูง เช่น องคมนตรี

         รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงและระดับอธิบดี ต�าแหน่งทางวิชาการ ได้เสนอเพื่อนๆ เพื่อเป็นนิสิตเก่าดีเด่น

         ของ ส.มก. ของสมาคม ของคณะต่างๆ หลายคน มีโอกาสพาเพื่อนไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
         ต่างประเทศหลายครั้ง แต่ละครั้งสนุกสนาน ประทับใจ ไหนๆ ก็จ�าได้ ขอเล่าขานให้เพื่อนๆ ได้อ่านนะ

         ไปเยือนเชียงใหม่ครั้งแรกโดยรถโค้ช ๔๐ กว่าชีวิต ได้รับการต้อนรับรายทาง ที่นครสวรรค์ ทรงศักดิ์

         ประโยชน์กุลนันท์ เลี้ยงอาหาร ถึงเชียงใหม่ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งของเพื่อนๆ ที่เชียงใหม่
         ทัศนีย์ ไหลมา และ ภิชาติ วรรธนะประทีป ประสานงานให้การต้อนรับ เราไปพักที่อ่างขาง ครั้งที่ ๒

         ไปเชียงใหม่โดยเครื่องบิน เพื่อไปเที่ยวปาย ได้รับการต้อนรับจาก ประพันธ์ บูรณุปกรณ์ วิริยะ ช่วยบ�ารุง

         สิริลักษณ์ บุณยฤทธานนท์ โดยเฉพาะ วิริยะ เปิดบ้านเลี้ยงอาหารเย็น ประพันธ์ สนับสนุนค่าที่พัก

         โรงแรมดิเอ็มเพรสและเลี้ยงอาหาร
                                            กึ่งศตวรรษ KU 27   3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10