Page 6 - กึ่งศตวรรษ KU27
P. 6

ไปเยือนภูเก็ต สมชาย ปริณายก จัดเลี้ยงอาหารทะเลและพักโรงแรมในราคาค่าซักผ้าและ

       ท�าความสะอาด ประภา กาหยี ให้บริการรถมหาวิทยาลัย ที่กระบี่ ได้รับการต้อนรับจาก บุญเวช
       ตันธนวัฒน์ ที่ตรัง เพื่อน ระลึก หลีกภัย ภักดี กุลบุญ เกียรติศักดิ์ ตันฑสันติสกุล และธีรวัฒน์

       หวังศิริเลิศ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ไปเยือนกาฬสินธุ์ ๔๐ กว่าชีวิต ผู้ว่า เดชา ตันติยวรงค์

       ห้ามพวกเราจ่ายเงินที่กาฬสินธุ์ ไปอีสานถึงลาวได้รับการต้อนรับจาก มงคล มูลมณี สนอง นิลเพ็ชร์
       สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ และที่ สปป.ลาว พิสิฐ เจริญพันธุ์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ไปเยือน

       อุบลราชธานี นครพนม ได้รับการต้อนรับจาก มนูญ บางภู่ภมร ประวัติ แสนพรหม ไประยอง

       สมพร-วนิดา กาญจนกุล ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งและบ่อยๆ ด้วย


           พวกเราเริ่มมีการสังสรรค์ประจ�าเดือน เมื่อปี ๒๕๕๒ จัดทุกวันที่ ๒๗ ของเดือนต่อเนื่อง

       เพิ่งขาดไปเมื่อตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
       โดยการริเริ่มของ กอบเกียรติ บันสิทธิ์ เริ่มจาก ๑๓ คน เพื่อนๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเฉลี่ย

       ๔๐ คนต่อเดือน บางเดือนมีเกือบ ๗๐ คน ส�าหรับสถานที่ เริ่มที่สวนอาหารบางบัว ความไม่สะดวก

       ของสถานที่ ผมก็หาที่เปลี่ยนมาเป็นครัวคุณเอก ต่อมาปิดกิจการ มาลงตัวที่สมาคมนักเรียนเก่า
       อ�านวยศิลป์ ที่สะดวกในเรื่องจอดรถและไม่จ�ากัดเวลา


           งานกิจกรรมของรุ่น ก่อนนี้เราเคยจัดหารายได้ สมัยผมเป็นประธาน จัดแข่งขันกอล์ฟ และ

       โบว์ลิ่ง เพื่อหารายได้มาไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมของรุ่น ซึ่งใช้ประมาณปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่า

       สาธารณกุศลและงานศพ เพื่อนๆ จะเห็นประธานปรากฏตัวทุกงาน ท�าไงได้ใครเป็นอะไรก็แจ้งประธาน
       เมื่อรับรู้แล้ว ไม่ไปคงไม่ได้ ใช่ไหมครับ ทั้งงานศพและงานแต่งงาน การท�าหน้าที่ของผมยาวนานมาก

       โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถึงอยากให้มีเพื่อนคนอื่น หญิงหรือชายก็ได้ กรุณาอาสาเข้ามาท�าหน้าที่

       แทนผมด้วย เพราะผมก็พร้อมที่จะมอบหน้าที่ให้ตลอดเวลา อยู่นานเกินไปก็หมดไฟ หมดไอเดีย
       ที่จะคิดอะไรให้แปลกและแตกต่างออกไปนะครับ


           เพื่อนๆ ที่รัก ช่วงเลา ๕๐ ปี ที่ยาวนานนี้ พวกเรารวมตัวกัน เกาะกลุ่มกันได้ดีทีเดียว แสดงถึง

       พวกเรามีความรัก สามัคคี กลมเกลียวกัน ยากที่จะหาได้จากรุ่นอื่นหรือสถาบันอื่นๆ เป็นสิ่งที่ผมรัก

       และภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตเก่าเกษตร รุ่น ๒๗ ขอเพื่อนๆ จงใช้ชีวิตต่อจากนี้ไป อย่างมีความสุข
       และหาเวลามาพบกันบ่อยๆ เสมอนะครับ
                                     ด้วยรักและผูกพัน


                                   (นายพลเวท ท้าวมหาวงษ์)

                                     ประธาน เคยู ๒๗
      4  กึ่งศตวรรษ KU 27
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11