Page 9 - กึ่งศตวรรษ KU27
P. 9

ถึง น้องนิสิต มก. รุ่น ๒๗            เมื่อปี ๒๕๑๐ เป็นปีแรกที่น้องๆ เข้ามหาวิทยาลัย มาเรียน
         ในบางเขน ในช่วงเวลานั้น น้องซึ่งเป็นน้องเล็กสุดที่พี่ๆ จ�าเป็นต้อง

         เอาใจใส่ดูแลและควบคุมให้น้องคุ้นเคยกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาว

         บางเขน ในระยะแรกมีน้องบางคนงอแงตามภาษาเด็ก ไม่คุ้นเคยกับ
         ความกวดขันของพี่ๆ แต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาอันสั้น หลังจากนั้นน้องๆ

         ของพี่ก็ซึมซับความเป็นลูกสีเขียวไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ตามแบบอย่างของลูกสีเขียวที่รุ่นพี่ของเรา

         ได้ถ่ายทอดให้สืบต่อกันมา การที่น้องได้รับการฝึกให้มีความเคารพในอาวุโส มีความอดทนอดกลั้น

         ท�าให้น้องของพี่เติบโตขึ้นตามล�าดับด้วยความสง่างาม เป็นก�าลังส�าคัญของชาติบ้านเมือง มีหลายคน
         ที่ได้รับความไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญระดับสูง ทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งพี่ๆ รุ่น ๒๓ ทุกคน

         ดีใจและเฝ้าติดตามความส�าเร็จของน้องๆ มาโดยตลอด


            ในโอกาสที่น้องจัดงานครบรอบ ๕๐ ปี นนทรีบาน วันวานที่ไม่ลืม แสดงว่าน้องๆ ยังมีความ

         รักใคร่กลมเกลียวกันอย่างแน่นแฟ้น ซึ่งพี่ๆ ทุกคนขอแสดงความยินดีและอวยพรให้น้องของพี่
         จงโชคดี มีสุขภาพแข็งแรง คิดอะไรที่ดี ก็ขอให้ประสบความส�าเร็จดังที่คิดทุกประการ

                                     พลตรีเขตต์ณรงค์ สุเสวี
                                            กึ่งศตวรรษ KU 27   7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14